Recherche avancée
Vos résultats de recherche

Le Règlement des clubs immobiliers de la YAFO.co.il

תקנון מועדון הנדל”ן של רשת YAFO.co.il

Généralités

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הנדל”ן של רשת co.il (להלן – המועדון”) והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון.
 2. המועדון מנוהל ע”י חברת נדל”ן הים התיכון בע”מ ח.פ. 515243616 מרחוב השחף 5, ת”א-יפו (להלן – “החברה) באמצעות המותג – co.il.
 3. בבקשת ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו, נספחיו, הטבותיו וסייגיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 4. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

בקשת הצטרפות וקבלה לחברות במועדון

 1. הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי בקשת מועמד להצטרפות.
 2. בתקופה של עד 90 יום, שבין מילוי בקשת ההצטרפות לקבלת החבר למועדון, יהיה החבר על תקן מועמד.
 3. לאחר תקופה של עד 90 יום, יוחלט ע”י באם לצרף את המועמד כחבר מועדון. המועמד יקבל הודעה על צירופו/אי צירופו למועדון.
 4. היה והחברה תחליט שלא לצרף את המועמד למועדון, לא יהא המועמד זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה.
 5. למרות האמור בסעיף 8 לעיל, אם העביר המועמד לחברה מידע על נכס בהתאם לכללי התקנון, והנכס הנ”ל נמכר ע”י החברה בתוך פרק זמן של עד 180 יום מקבלת המידע ע”י החברה, יהא המועמד זכאי לקבלת התמורה מהחברה, בהתאם לתקנון המועדון.
 6. החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום דמי הצטרפות או דמי חבר.
 7. החברות במועדון תהיה בתוקף עד להודעה חדשה מטעם המועדון.

דיוור ישיר לחברי המועדון מטעם החברה

 1. החברה תעביר מידע שוטף לחבר המועדון תוך שימוש בכתובת הדוא”ל שלהם וכן ע”י משלוח הודעות SMS לטלפון הנייד של חבר המועדון ובכל אמצעי מדיה אחר.
 2. המידע שיישלח לחבר המועדון יכלול:
  • נכסים דרושים לחברה באותו הזמן – מיקום, שטח וכו’.
  • נכסים המשווקים ע”י החברה.
  • מידע על נדל”ן ועסקאות נדל”ן שבוצעו ע”י החברה.
  • מידע על עמלות ששולמו לחברי מועדון, חברים מצטיינים, הטבות לחברי מועדון והצעות לחברי מועדון.
 3. החברה לא תעביר את פרטי החברים לצד גימל.
 4. להסרת ספקות מובהר כי בבקשת הצטרפותו למועדון מסכים החבר לכך שהחברה תשלח אליו מפעם לפעם את הדיוור הנ”ל כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. החבר רשאי להודיע בכל עת לחברה כי הוא מסרב לקבל דיוור ודברי פרסומת. ההודעה תישלח באותו אופן בה שוגר אליו הדיוור ו/או דבר הפרסומת.

פעילות חבר מועדון

 1. חבר מועדון יאתר נכסים למכירה באזורים בהם פועלת החברה (להלן – “הנכסים”) ויעביר עליהם מידע לסוכן החברה.
 2. המידע לגבי הנכסים שיעביר החבר יכלול:
  • מיקום הנכס – כתובת וקומה.
  • מידע על הנכס – מספר חדרים ושטח.
  • קשר עם בעלי הנכס – שם, טלפון.
  • מידע לגבי פעילות מכירה שבוצעה בנכס, Prix demandé, זכויות בעלות וכל מידע רלוונטי אחר, אשר ידוע לסוכן.
 3. החבר יעדכן את בעלי הנכס על בכוונתו להפנות אליהם סוכן מטעם החברה וימליץ לבעלי הנכס להשתמש בשירותי החברה.
 4. החבר יהיה נוכח בפגישה הראשונה בין בעלי הנכס לסוכן החברה.
 5. החבר יענה לשאלות סוכן החברה לגבי הנכס, בעליו וכל מידע אחר המצוי ברשותו, או שביכולתו של החבר להשיג, לבקשת הסוכן.

קבלת נכסים לטיפול החברה מחבר המועדון

 1. חבר מועדון שאיתר נכס והעביר מידע על נכס לסוכן החברה, יקבל בתוך 48 שעות הודעה מהסוכן ו/או החברה לגבי קבלת/אי קבלת הנכס, לטיפול החברה.
 2. החברה לא תקבל נכס לטיפול מהחבר, בין השאר עקב הסיבות הבאות:
  • הנכס מוכר לחברה טרם מסירת המידע ע”י החבר, עקב פעילות החברה.
  • הנכס מוכר לחברה טרם מסירת המידע ע”י החבר, עקב קבלת מידע מוקדם יותר על הנכס מחבר מועדון אחר.
  • הנכס לא מתאים לטיפול החברה עקב המחיר המבוקש, הזכויות בנכס, מיקום הנכס, רישוי הנכס וכו’.
  • כל סיבה אחרת שהחברה תחליט עליה.
 3. נכס שהעביר החבר לחברה והתקבל לטיפולה של החברה, תעביר החברה לחבר הודעה על קבלת הנכס לטיפולה.
 4. הנכס יירשם אצל החברה כנכס שהופנה ע”י החבר, וזאת לתקופה של 18 חודשים מיום קבלת המידע הראשוני מחבר המועדון.
 5. בחלוף תקופה של 18 חודשים, לא יהיה הנכס רשום כנכס שנופנה ע”י חבר המועדון וחבר המועדון לא יהא זכאי לקבל כל תמורה בעבור ההפניה שביצע, גם אם ביצעה החברה עיסקה בנכס.

התמורה לחבר המועדון

 1. נכס שהעביר חבר מועדון לסוכן החברה, ובוצעה בו עסקת מקרקעין והתקבלו דמי תיווך ע”י החברה, יהיה החבר זכאי לקבלת 10% (עשרה אחוזים) מעמלת התיווך ששילם בעל הנכס שהופנה ע”י חבר המועדון, כדמי הפניה.
 2. הסכום הנ”ל יועבר לידי החבר בתוך 10 ימים מקבלת דמי התיווך במלואם ע”י החברה, בתמורה לקבלה/חשבונית מס.
 3. החברה תהיה רשאית לפרסם במסגרת מועדון הנדל”ן של רשת co.il את העמלות שקיבל החבר.
 4. במידה ויתברר כי עקב מידע שגוי שהעביר החבר, תתבטל עסקת הנדל”ן והחברה תחויב להשיב את דמי התיווך שנגבו על ידה, ישיב גם החבר את עמלתו שהתקבלה מהחברה, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישה.

התחייבויות חבר במועדון הנדל”ן של רשת YAFO.co.il

 1. החבר מתחייב לנהוג בצורה מקובלת, הגונה וגלויה כלפי כל המעורבים – מוכרים, קונים והחברה.
 2. חבר מועדון לא יעביר מידע על נכסים למשרדי נדל”ן אחרים, בתקופת היותו חבר מועדון.
 3. חבר מועדון יעביר לסוכן החברה אך ורק מידע מהימן, למיטב ידיעתו.
 4. חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את החברה על כל שינוי בכתובתו, בכתובת הדוא”ל שלו ובמספר הטלפון שלו.
 5. במידה וחבר מועדון יבקש לבטל את חברותו במועדון, או במידה ויוחלט להפסיק את חברותו במועדון לא יעביר החבר לצד גימל את המידע שהגיע לידיו, הנוגע להסכמי התקשרות ו/או שיטות עבודה של החברה וסוכניה, כולל מידע על מועדון הנדל”ן.

Généralités

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.
 2. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 3. חברה שומרת לעצמה הזכות לסגור את המועדון לפי שיקול דעתה, וללא חובת הנמקה. הודעה על כך תימסר לחברים.
 4. החברה רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. החברה היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
 6. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו וכד’.
 7. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על חברת נדל”ן הים התיכון בע”מ.

מועדון הנדלן של רשת YAFO.co.il

מועדון הנדלן של רשת YAFO.co.il

Comparer les annonces

Passer au contenu