Your search results

Tender apartment for sale in Jaffa whole way

Posted by אריה שפר on 19 In January 2016
| 0

כונסי הנכסים מציעים במכרז חוזר דירה למכירה ביפו בדרך שלמה 23, לאחר שהמכרז הקודם בוטל

Apartment for sale in Jaffa whole way

כונס נכסים מציע דירה למכירה במכרז בדרך שלמה 23

לאחר שביולי 2015 פורסמה מודעה לדירה למכירה ביפו בדרך שלמה 23, נעצר התהליך והמכרז בוטל.
כעת שוב יצא המכרז לדירה בשטח רשום של 93 sqm size, כששטחה בפועל הוא כ-105 מ”ר והיא שוכנת בקומה א’.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לדירה למכירה ביפו: 14.2.16.
לפרטים מלאים על הדירה למכירה ביפו, כולל דו”ח השמאי (אך ללא המחיר המוערך) – click here